Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:Eversdal Primary School, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Phone: 021 976 8134
Email: info@eversdal.org.zaWAARDE BANNER WEBSITE
Lugfoto
STEM_LEGO
STEM2-1024x512
Tennis-1
Veld-2-1
Evergym
EVERkilo4
previous arrow
next arrow

LAERSKOOL EVERSDAL PRIMARY SCHOOL
TOELATINGS ADMISSIONS (GR 1 – 7)

Any enquiries regarding 2023 applications, please send an email to: apply@eversdal.org.za

2024 Toelatings vir Gr. 1 – 7 open 13 Maart 2023 en sluit op 14 April 2023.
2024 Admissions for Gr 1 – 7 opens on 13 March 2023 and closes on 14 April 2023.

Ouer(s) word versoek om vertroud te raak met ons toelatingsbeleid.
Parent(s) are advised to familiarize themselves with our enrolment policy.

ADMISSIONS POLICY
TOELATINGSBELEID

2024 AANSOEKPROSEDURE/2024 ADMISSIONS PROCEDURE:

Ouer(s) kan slegs aanlyn op die WKOD-webwerf aansoek doen. Geen harde kopie skoolaansoekvorm is beskikbaar nie. Parents(s) only apply on the WCED online website. No hardcopy school application form is available.

Gebruik asb. die volgende webbladadres om aansoek te doen. Please use the following webpage address to apply. Services (custhelp.com)

HUIDIGE OUER/CURRENT PARENT

Indien u ‘n bestaande leerder in Laerskool Eversdal het en beplan om ‘n nuwe Graad 1 (2024) leerder in te skryf, voltooi asb. die volgende vorm: HUIDIGE OUER: KLIEK HIER

If you currently have a learner in Eversdal Primary School and planning to enrol a new Grade 1 (2024) learner, please complete the following form: CURRENT PARENT: CLICK HERE

NUWE OUER/NEW PARENT

Indien u belange het om ‘n nuwe leerder by Laerskool Eversdal in te skryf vir 2024, voltooi asb. die Verklaring van belange vorm: NUWE OUER: KLIEK HIER

If you have an interest in enrolling a new learner at Eversdal Primary School for 2024, please complete the Expression of interest form: NEW PARENT: CLICK HERE

Op hierdie stadium benodig Laerskool Eversdal geen uitgedrukte dokumente nie.
At this stage Eversdal Primary School do not require any hard copy documents. 

Dit is verpligtend vir ouer(s) om by drie skole aansoek te doen en om hul voorkeurorde op die stelsel aan te dui. Hierdie proses geld vir nuwe toetreders (Gr. 1), sowel as nuwe Gr. 2 – 7 leerders vir 2024.

It is mandatory for parent(s) to apply at 3 schools and in addition to indicate their order of preference on the system. This process applies to new entrants (Gr 1) as well as to new Gr 2 – 7 learners for 2024.

Let asseblief op na die volgende datums met betrekking tot die toelatingsproses:
Please take note of the following dates regarding the enrolment process:

13 Maart 2023
13 March 2023
Skooltoelatings oop (alle gewone openbare skole).
School admissions open (all ordinary public schools).
14 April 2023 Skooltoelatings sluit (alle gewone openbare skole).
School admissions close (all ordinary public schools).
13 Maart 2023 – 14 April 2023

13 March 2023 – 14 April 2023
Ouer(s) moet die vereiste ondersteunende dokumente soos versoek deur die WKOD op die sisteem laai as deel van die WKOD aanlyn aansoek. Lees asseblief die bepalings en voorwaardes op die WKOD webwerf.Parent(s) must upload copies of supporting documents required by the WCED onto the system as part of the WCED online application. Please read the terms and conditions on the WCED website.
17 April 2023 – 19 Mei 2023
17 April 2023 – 19 May 2023
Skole verwerk aansoeke.
Schools process applications.
29 Mei 2023
29 May 2023
WKOD stelsel vertoon die uitslag van alle aansoeke.
WCED system displays the outcome of all applications.
29 Mei 2023 – 2 Junie 2023
29 May 2023 – 2 June 2023
Ouer(s) word per e-pos/SMS van die uitslag ingelig deur die
WKOD stelsel.
Parent(s) are informed of the outcome per email/SMS by the
WCED system.
29 Mei 2023 – 19 Junie 2023
29 May 2023 – 19 June 2023
Ouer(s) bevestig aanvaarding op die WKOD stelsel. Skole mag plekke aan ongeplaaste leerders aanbied, indien ouer(s) nie aanvaarding teen 19 Junie 2023 bevestig nie. Slegs ouer(s) wat die aanvaarding bevestig, sal versoek word om die gesertifiseerde afskrifte en addisionele dokumente in te handig. Hierdie dokumente moet die skool binne sewe dae bereik nadat die ouer(s) die plek by Laerskool Eversdal bevestig het. Die aansoek is ONVOLLEDIG totdat alle ondersteunende dokumente
ingehandig is.Parent(s) confirm acceptance on the WCED system. Schools may offer placements to unplaced learners if the parent(s) do not confirm acceptance by 19 June 2023. Only parent(s) who confirm their acceptance will be requested to hand in the certified copies and additional documents. These documents must be submitted to the school within seven days after the parent confirmed the placement at Eversdal Primary School. Your application is INCOMPLETE until all the relevant  supporting documents have been submitted.
19 Junie 2023 – 31 Julie 2023
19 June 2023 – 31 July 2023
Skole vul beskikbare plekke.
Schools fill available places.

31 Julie 2023 tot afhandeling van toelatings

31 July 2023 till admissions
conclusion

Die WKOD besluit en plaas ongeplaasde leerders in oorleg met die
skole.
WCED resolves and places unplaced learners in consultation with
schools.

Enige oneerlike of verkeerde inligting wat tydens die aansoekproses ingedien word, kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur en/of gediskwalifiseer word deur die Skool se Beheerliggaam of die WKOD.
Any false or incorrect information submitted during the application process may result in your application being rejected and/or disqualified by the School’s Governing Body or the WCED.

Enige navrae rondom die WKOD sisteem kan gestuur word aan:
Any enquiries regarding the WCED system can be sent to:
wced.admissions@westerncape.gov.za

 

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News

 
Gallery
Contact
Sitemap
FOLLOW US
 
CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:
FOLLOW US
 
CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs