Apply for Admission

Ouer(s) kan slegs aanlyn op die WKOD-webwerf aansoek doen. Geen harde kopie skoolaansoekvorm is beskikbaar nie.
Parents(s) can only apply on the WCED online website. No hard copy school application form is available.

Gebruik asb. die volgende webbladadres om aansoek te doen/Please use the following webpage address to apply:
Admissions | Western Cape Education Department

Op hierdie stadium benodig Laerskool Eversdal geen uitgedrukte dokumente nie.
At this stage Eversdal Primary School does not require any hard copy documents.

Dit is verpligtend vir Gr. 1 2025 ouer(s) om by drie skole aansoek te doen en om hul voorkeurorde op die stelsel aan te dui.
It is mandatory for Gr 1 2025 parent(s) to apply at three schools and in addition to indicate their order of preference on the system.

Let asseblief op na die volgende datums met betrekking van die Gr. 1 2025 toelatingsproses:
Please take note of the following important dates regarding to the Gr 1 2025 enrolment process:

GR 1 2025
FASE 1 – OUERAANSOEK / PHASE 1 – PARENT APPLICATION

11 Maart 2024

11 March 2024

Gr. 1 skooltoelatings oop (alle gewone openbare skole).

Gr 1 school admissions open (all ordinary public schools).

12 April 2024

Gr. 1 skooltoelatings sluit (alle gewone openbare skole).

Gr 1 school admissions close (all ordinary public schools).

11 Maart 2024–12 April 2025

 

11 March 2024–12 April 2024

Ouer(s) moet die vereiste ondersteunende dokumente soos versoek deur die WKOD op die sisteem laai as deel van die WKOD aanlyn aansoek. Lees asseblief die bepalings en voorwaardes op die WKOD webwerf.

 

Parent(s) must upload copies of supporting documents required by the WCED onto the system as part of the WCED online application. Please read the terms and conditions on the WCED website.

15 April 2024 – 17 Mei 2024

15 April 2024 – 17 May 2024

Skole verwerk Gr. 1 aansoeke.

Schools process Gr 1 applications.

29 Mei 2024


29 May 2024

WKOD stelsel vertoon die uitslag van alle Gr. 1 aansoeke.

WCED system displays the outcome of all Gr 1 applications.

29 Mei 2024 – 3 Junie 2024


29 May 2024 – 3 June 2024

Ouer(s) word per e-pos/SMS van die uitslag ingelig deur die WKOD.

Parent(s) are informed of the outcome per email/SMS by the WCED.

29 Mei 2024 – 14 Junie 2024

29 May 2024 – 14 June 2024

Ouer(s) bevestig aanvaarding van Gr. 1 plasings op die WKOD- webwerf.

 

Slegs ouer(s) wat die aanvaarding bevestig, sal versoek word om die gesertifiseerde afskrifte en addisionele dokumente in te handig. Hierdie dokumente moet die skool binne sewe dae bereik nadat die ouer(s) die plek by Laerskool Eversdal bevestig het. Die aansoek is ONVOLLEDIG totdat alle ondersteunende dokumente ingehandig is.

 

Indien ouers nie teen 14 Junie 2024 aanvaarding bevestig nie, mag skole plekke aan leerders op die heroorweeglys of aan ongeplaaste leerders aanbied.

 

Parent(s) confirm acceptance of Gr 1 placements on the WCED website.

 

Only parent(s) who confirm their acceptance will be requested to hand in the certified copies and additional documents. These documents must be submitted to the school within seven days after the parent confirmed the placement at Eversdal Primary School. Your application is INCOMPLETE until all the relevant supporting documents have been submitted.

 

If parents do not confirm acceptance by 14 June 2024, schools may offer spaces to learners on the reconsider list or to unplaced learners.

GR 1 2025
FASE 2 – SKOOLPLASINGS/PHASE 2 – SCHOOL PLACEMENT

14 Junie 2024 – 31 Julie 2024


14 June 2024 – 31 July 2024

Skole vul beskikbare plekke.

Schools fill available places.

15 Junie 2024 tot wanneer plasings afgehandel is

15 June 2024 until placement is concluded

Ouers word van beskikbare plekke in kennis gestel, en moet dit binne drie dae aanvaar en bevestig.

Parents are informed of available spaces. Parents must accept and confirm placement within three days.

GR 1 2025
FASE 3 – DISTRIKPLASING/PHASE 3 – DISTRICT PLACEMENT

31 Julie 2024 tot en met afhandeling van toelatings


31 July 2024 until conclusion of admissions

Die WKOD neem ‘n besluit en plaas ongeplaasde leerders in oorleg met die skole.

WCED resolves and places unplaced learners in consultation with schools.

Ouer(s) kan nie self aansoek doen op die WKOD-webwerf nie, slegs skole en distrikkantore kan Gr. 2 – 7 2025 aansoeke laai. Ouer(s) moet ‘n gedrukte afskrif van ‘n oorpasingsaansoekvorm invul en die voltooide vorm met addisionele dokumente na die skool van hul keuse of naaste distrikskantoor stuur. Hierdie vorm sal eers nader aan die aansoekdatum beskikbaar wees.

Skole kan slegs die aansoek laai in geval waar ‘n ouer by ‘n spesifieke skool aansoek doen, die distrikkantore kan aansoek by verskeie skole laai.

Parents are unable to capture an application on the WCED website, only schools and district offices are able to load Gr 2 – 7 2025 applications. Parent(s) will have to complete a hard copy transfer request form (application) and submit the completed form with supporting documents to the school of their choice or nearest district office. This form will only be available closer to the application date.

Schools will only be able to capture application where a parent wishes to apply to a specific school, the district offices can capture applications to several schools.

Let asseblief op na die volgende datums met betrekking tot Gr. 2 – 7 2025 toelatingsproses:
Please take note of the following important dates regarding Gr 2 – 7 2025 enrolment process:

GR 2 – 7 2025
FASE 1 – SLEGS SKOLE EN DISTRIKTE/PHASE 1 – SCHOOLS AND DISTRICTS ONLY

01 Augustus 2024

 

01 August 2024

Stelsel open vir skole en distrikte om Gr. 2 – 7 aansoeke op die WKOD-webwerf te laai (alle gewone openbare skole).

 

Sytem opens for schools and districts to capture Gr 2 – 7 applications requests on the WCED website (all ordinary public schools).

16 Augustus 2024

16 August 2024

Stelsel sluit vir skole en distrikte om Gr. 2 – 7 aansoeke te laai.

System close for schools and district to capture Gr 2 – 7 applications.

17 Augustus – 4 September 2024

17 August – 4 September 2024

Skole verwerk Gr. 2 – 7 aansoeke.

Schools process Gr 2 – 7 applications.

GR 2 – 7 2025
FASE 2 – SKOOLPLASINGS/PHASE 2 – SCHOOLS PLACEMENT

1 Oktober – 18 Oktober 2024


1 October – 18 October 2024

Skole vul beskikbare plekke.

Schools fill available spaces.

1 Oktober 2024 tot wanneer plasings afgehandel is

 


1 October 2024 until placements are concluded

Ouers word van beskikbare plekke in kennis gestel, en moet dit binne drie dae aanvaar en bevestig.

 

Parents are informed of available spaces. Parents must accept and confirm placement within three days.

GR 2 – 7 2025
FASE 3 – DISTRIKPLASINGS/PHASE 3 – DISTRICT PLACEMENT

19 Oktober 2024 tot en met afhandeling van toelatings


19 October 2024 until conclusion of admissions

Die WKOD besluit en plaas ongeplaasde leerders in oorleg met die skole.

WCED resolves and places unplaced learners in consultation with schools.

Enige oneerlike of verkeerde inligting wat tydens die aansoekproses ingedien word, kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur en/of gediskwalifiseer word deur die Skool se Beheerliggaam of die WKOD.

Any false or incorrect information submitted during the application process may result in your application being rejected and/or disqualified by the School’s Governing Body or the WCED.

arrow-up